محاسبه انحراف استاندارد

و مقاومت فشاری متوسط لازم بتن

انحراف استاندارد و مقاومت متوسط لازم بتن

برنامه ای که در اختیارتان قرار می گیرد، تحت اکسل و بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ایران طراحی شده است. این برنامه قادر است تنها با دریافت مقاومت مشخصه بتن پروژه و نتیجه آزمایش نمونه هایی با شرایط ذیل، انحراف استاندارد (انحراف معیار) و مقاومت فشاری متوسط لازم پروژه را ارایه دهد.

مطابق بند 9-6-4-3-1 مبحث نهم، در مواردی که در کارگاه پرونده آزمایش های مقاومت بتن موجود باشد، باید انحراف استاندارد نتایج محاسبه شود. پرونده مذکور باید دارای شرایط (الف) تا (پ) باشد:

الف) نوع مصالح، روش کنترل کیفیت و شرایط مشابه آنچه در اجرای طرح مورد نظر است، در آن مشخص شود. تغییرات در مصالح و نسبت های اختلاط در پرونده مذکور نباید محدودیتی بیشتر از حدود تعیین شده در طرح مورد نظر داشته باشد.

ب) باید روش ساخت بتنی که مقاومت میانگین لازم مطابق بند 9-6-4-4 (مقاومت فشاری متوسط لازم) را دارد، مشخص کند.

پ) باید شامل نتایج آزمایش حداقل 30 نمونه متوالی یا دو گروه نمونه های متوالی با مجموع حداقل 30 آزمایش باشد، مگر آنکه شرایط بند 9-6-4-3-2 تأمین شود. نمونه های متوالی به نمونه هایی گفته می شود که فاصله زمانی هر نمونه برداری با نمونه برداری بعد از آن بیشتر از 3 شبانه روز نباشد.

بر طبق بند 9-6-4-3-2 این مبحث، در مواردی که در کارگاه پرونده آزمایش های مقاومت مطابق بند 9-6-4-3-1 موجود نباشد، ولی نتایج 15 تا 29 آزمایش نمونه های متوالی در دست باشد، می توان با ضرب کردن انحراف استاندارد این نتایج در ضریب اصلاح مطابق جدول 9-6-6 ، انحراف استاندارد تقریبی قابل قبولی به دست آورد.

پرونده آزمایش ها در صورتی قابل قبول است که شرایط (الف) و (ب) از بند 9-6-4-3-1 را برآورده کند، و تنها یک گزارش از آزمایش نمونه های متوالی در مدت حداقل 45 روز ارایه دهد.

با این تفاسیر، در برنامه پیوستی انحراف استاندارد بدست می آید و به تبع آن مقاومت فشاری متوسط لازم (موضوع بند 9-6-4-4 مبحث 9) حاصل می شود. لازم به ذکر است در صورتی که تعداد نتیجه آزمایش نمونه ها کمتر از 15 بوده و یا اصلا" نتیجه ای در دست نباشد، مقاومت فشاری متوسط لازم از جدول 9-6-7 به دست خواهد آمد.

 

امیدواریم این برنامه مفید واقع گردد، و بدیهی است نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان، موجب خوشنودی ما خواهد بود.

 

 لینک دانلود برای اعضا (25.68 kB)