تکنوبتار  (تکنولوژی بتن و بتن آرمه)
 
به تکنوبتار خوش آمدید.                                                                                                                                                                                     امیدواریم لحظات خوبی را در اینجا سپری کنید.                                                                                                                                                                                     لطفا در صورت خراب بودن لینک ها ما را مطلع نمایید، متشکریم.
خانه مقاله مقالات فارسی بتن آرمه و لرزه ای بتن اثر آرماتور جانبی در پیوستگی بین آرماتور و بتن


اثر آرماتور جانبی در پیوستگی بین آرماتور و بتن

(بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا)

 

نویسنده: محمدرضا اصفهانی – استادیار دانشگاه مهندسی, دانشگاه فردوسی

در این مقاله اثر آرماتور جانبی (خاموت) در ظرفیت پیوستگی وصله های تعبیه شده در تیرهای بتن آرمه بررسی می شود. کلیه وصله ها اعم از محصور شده و غیر محصور در آرماتور جانبی مورد توجه قرار گرفته و معادله ای برای تعیین ظرفیت پیوستگی آنها ارائه می گردد. این معادله برای تیرهای ساخته شده از بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا قابل استفاده خواهد بود. برای تعداد 138 نتیجه آزمایشگاهی موجود در مورد بتن با مقاومت معمولی, میانگین نسبت ظرفیت پیوستگی آزمایشی به محاسباتی, برابر 1.004 با انحراف معیار 0.101 می باشد. این اعداد نشان می دهند که معادله ارائه شده به مراتب دقیق تر از سایر معادلات پیشنهادی و ضوابط آیین نامه های مختلف, ظرفیت پیوستگی در وصله ها را محاسبه می کند. مقایسه مقادیر محاسباتی با نتایج آزمایش های مربوط به بتن با مقاومت بالا (HSC) نشان می دهد که این معادله به خوبی برای پیش بینی ظرفیت پیوستگی بین آرماتور و بتن با مقاومت بالا نیز قابل استفاده است.

 

لینک دانلود 660 کیلوبایت